پروفایل

محتوای صفحه اصلی

هنر نزد ایرانیان است و بس!


زندگـــــي بافتن يك قاليــــست
نه همــــان نقش و نگاري كه خـــــودت ميخواهي
نقشه از قبـــــــل مشخص شده اســــــت
تو در اين بيـــــن فقط ميبـــــــــــافي
نقشـــــــــــه را خـوب ببين
خوب ببـــــــــاف
نكند اخر كار قالـــــــــــــي زندگيــــــت را نخرند!

 |